Tietoa Renda-palvelusta

KäyttöehdotRenda-palvelun käyttöehdot


Päivitetty: 9.3.2021

Voimassa alkaen: 9.3.2021

 

RENDA OY

Huovitie 3 C 19

00400 Helsinki

Y tunnus: 3153049-3 

Nämä yleiset käyttöehdot (”Ehdot”) määrittävät ne oikeudet ja velvollisuudet, joilla Renda Oy (”Renda”, ”Me” tai ”Palveluntarjoaja”) tarjoaa palvelun käyttäjille (”Käyttäjä”) vertaisvuokrapalvelun osoitteessa:

 

 www.renda.fi (”Palvelu”)


Palvelussa Käyttäjät voivat vuokrata tai antaa vuokralle omistamiaan irtaimia esineitä sekä laatia ilmoituksia vuokralle tarjottavista esineistä.

Rendalla on oikeus tarvittaessa päivittää ja muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun yhteydessä tai muulla soveltuvalla tavalla. Päivitetyt tai muutetut Ehdot julkaistaan Palvelun yhteydessä. 

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee olla yli 18-vuotias. Mikäli Käyttäjä on alle 18-vuotias, hän vakuuttaa saaneensa huoltajansa suostumuksen Palvelun käyttöön.


 

1.       Rekisteröityminen

 

1.1. Käyttäjä voi rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi Palvelussa olevasta rekisteröitymispainikkeesta ja täyttämällä vaaditut tiedot lomakkeelle. Rekisteröitymisen yhteydessä Palveluntarjoajan käyttämään Sharetribe -nimiseen järjestelmään ilmoitetaan käyttäjän valitsema käyttäjätunnus, joka on oletuksena Käyttäjän sähköpostiosoite (”Käyttäjätunnus”), Käyttäjän koko nimi, syntymäaika sekä sähköpostiosoite. Palveluun Rekisteröityminen on maksutonta. Käyttäjällä ei saa olla useampia Käyttäjätunnuksia Palvelussa. Käyttäjätunnus ei saa olla loukkaava, lain ja/tai hyväntavan vastainen tai muutoinkaan sopimaton. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton Käyttäjätunnus tai vaatia Käyttäjää muuttamaan Käyttäjätunnustaan tai olla hyväksymättä rekisteröintiä tai peruuttaa se.


1.2.  Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy myös Sharetribe -ohjelmiston käyttöehdot itseään sitoviksi.

 

1.3. Rekisteröitymällä Käyttäjä saa oikeuden käyttää kaikkia Palvelun osia erillistä Palveluhinnastossa määriteltyä maksua vastaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun laajuutta sekä hintoja. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia Palveluntarjoajalta korvausta muutoksesta mahdollisesti aiheutuneesta haitasta tai kulusta.  Palveluhinnasto on nähtävissä kohdassa tietoa palvelusta.


2..     Palvelun käyttäminen ja Ehtoihin sitoutuminen


2.1. Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän yksityiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Ehtojen sekä voimassa olevan lain sekä muiden hänelle annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikkeen Palvelun muunlaiseen hyödyntämiseen tai muokkaamiseen tarvitaan aina Rendan kirjallinen etukäteinen suostumus.


2.2.   Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun käyttö lain tai hyvän tavan vastaisiin tai tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin on kielletty. Palvelun käyttäminen Ehtojen vastaisesti on kielletty. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö ja poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja tai muita Palveluntarjoajan antamia ohjeita taikka toimii muutoin lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.


2.3.  Palvelun käyttäminen siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai haittaa Palvelulle, Palveluntarjoajan järjestelmille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille taikka Palveluntarjoajalle, on kielletty. Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, että hänen toimistaan ei aiheudu haittaa Palvelulle, Palveluntarjoajalle, yhteistyötahoille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja voi antaa erillisiä ohjeita Palvelua kuormittavasta tai kielletystä käytöstä.


2.4. Palveluntarjoajalla on oikeus evätä Käyttäjältä Palvelun käyttö mm. Käyttäjän lainvastaisen, näiden Ehtojen vastaisen tai häiritsevän toiminnan johdosta. Tällainen tilanne voi olla sellainen (mutta ei ole rajattu tilanteisiin), jossa Käyttäjä toimii lain tai näiden Ehtojen vastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden Käyttäjien tai Palveluntarjoajan tietoturvan, tai loukkaa muiden Käyttäjien yksityisyyden suojaa. Mikäli Palveluntarjoaja evää Käyttäjältä Palvelun käytön tai poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnuksen Käyttäjän sopimattoman käytöksen, näiden Ehtojen, tai muiden ohjeiden noudattamatta jättämisen taikka lainvastaisen toiminnan vuoksi, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta korvata Käyttäjän mahdollisesti jo maksamia maksuja taikka suorittaa muitakaan käytön epäämisestä aiheutuneita kustannuksia tai vahingonkorvausta Käyttäjälle. Palveluntarjoaja saa sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja, ilman etukäteen Käyttäjälle annettavaa varoitusta.


2.5.  Käyttäjä ei saa ladata Palveluntarjoajan palvelimelle, Palveluun tai muihin järjestelmiin mitään ohjelmia, lisäosia, haittaohjelmia taikka muitakaan ohjelmisto-osia. Käyttäjä on vastuussa vahingosta, jonka hän aiheuttaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella Palveluntarjoajan palvelimelle, Palvelulle tai muille järjestelmille.


3.     Palvelu


3.1. Palvelussa Käyttäjät voivat antaa vuokralle tai vuokrata toisten Käyttäjien vuokralle antamia irtaimia esineitä. Palvelun on tarkoitus toimia alustana Käyttäjille, jossa esineiden vuokraamisesta tai vuokralle antamisesta kiinnostuneet Käyttäjät löytävät toisensa 

(= vertaisvuokrauspalvelu).


3.2. Käyttäjät asettavat itse ehdot ja tekevät tarvittaessa sopimuksen keskenään esineen vuokrasta. Palveluntarjoaja ei ole osapuoli (eikä siitä tule) Käyttäjien välisessä oikeustoimessa, jossa Käyttäjät keskenään sopivat esineen vuokraamiseen liittyvistä ehdoista kuten hinnasta, vuokra-ajasta ja/tai muista ehdoista. Käyttäjän vastuulla on tutustua niihin ehtoihin, joilla toinen Käyttäjä haluaa omistamaansa esinettä hänelle vuokrata. Palveluntarjoaja ei vakuuta Käyttäjien välistä vuokrasuhdetta tai vuokran kohteena olevaa esinettä. Palveluntarjoaja ei myöskään aseta vakuutta tai anna muutakaan takuuta vuokrattavasta esineestä. Käyttäjä voi oman harkintansa mukaan vakuuttaa vuokralle antamansa esineen haluamassaan laajuudessa.


3.3.  Esineen vuokraava Käyttäjä suorittaa vuokramaksun vuokralle antajalle PayPal- tai Sharestribe-palvelulla, jotka on integroitu osaksi Palvelua. Käyttäjien on tutustuttava ja hyväksyttävä em. palveluiden ehtoihin ja hyväksyttävä ne itseään sitoviksi. Palveluntarjoaja ei käsittele tai vastaanota Käyttäjien maksuja tai varoja millään tavalla. Käyttäjä vastaa itse kaikista mahdollisista veroseuraamuksistaan, joita Palvelun käyttäminen saattaa hänelle asettaa tai aiheuttaa.


3.4. Renda pidättää, jokaisesta Käyttäjien vuokrasuhteeseen perustuvasta maksutapahtumasta palveluhinnastonsa mukaisen komission. Komissio pidätetään vuokrahinnasta automaattisesti ilman, että Käyttäjältä vaaditaan ylimääräisiä toimenpiteitä. Vuokralle antavan Käyttäjän on otettava palveluhinnaston mukainen komissio huomioon tarjotessaan omistamansa esineen vuokralle Palvelussa.

3.5. Palveluntarjoaja voi antaa Palvelussaan Käyttäjille suosituksia tai ohjeita turvallisen ja selkeän vuokrasuhteen solmimisesta, mutta näitä suosituksia ja/tai ohjeita ei pidetä esim. lainopillisena konsultointina. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille ei synny päämies-agentti-suhdetta tai muuta toimeksiantosopimusta suosituksien tai ohjeiden tarjoamisen perusteella. Suositukset ja ohjeet on tarkoitettu vain ja ainoastaan Käyttäjille esimerkinomaisiksi tiedotteiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa suosituksien tai ohjeiden oikeellisuudesta tai niiden perusteella Käyttäjän tekemistä päätöksistä. Käyttäjä tekee kaikki päätökset itsenäisesti ilman Palveluntarjoajan myötävaikutusta.

3.6.   Käyttäjä ymmärtää, että esineiden vuokraamiseen ja vuokralle antamiseen liittyy riski, jonka Käyttäjä on valmis hyväksymään käyttäessään Palvelua. Mikäli Käyttäjä epäilee, että toinen Käyttäjä käyttää Palvelua lain tai näiden Ehtojen vastaisesti taikka muuten vilpillisesti, Käyttäjä voi ilmoittaa epäilyistään poliisille tai Palveluntarjoajalle.


4.     Vuokrailmoitukset


4.1.  Esineen vuokralle antava Käyttäjä voi laatia Palvelussa vuokrailmoituksen (”Ilmoitus”) vuokralle annettavasta esineestä, jonka Palvelun muut Käyttäjät näkevät. Ilmoituksessa on vähintään oltava seuraavat tiedot: 1) kuvaus esineestä ja sen kunnosta; 2) vuokra-aika; 3) esineen sijainti; ja 4) vuokrahinta. Käyttäjä voi määritellä vuokralle myös muita ehtoja oman harkintansa mukaan. Ilmoituksen julkaisu Palvelussa on maksutonta.

4.2.       Ilmoitus ei saa olla loukkaava, lain ja/tai hyväntavan vastainen tai muutoinkaan sopimaton. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton Ilmoitus tai vaatia Käyttäjää muuttamaan Ilmoitusta tai olla hyväksymättä Ilmoituksen julkaisu Palvelussa tai poistaa Ilmoitus. Palveluntarjoaja saa poistaa Käyttäjän Ilmoituksen, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja, ilman etukäteen Käyttäjälle annettavaa varoitusta.


5.     Immateriaalioikeudet


5.1.   Lain ja/tai hyvän tavan vastaisen taikka kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia loukkaavan materiaalin käyttäminen Palvelua käytettäessä on kielletty.

5.2.       Käyttäjä vakuuttaa, että käyttämällä Palvelua tai hänen Palveluun tai Palvelun taikka minkään muunkaan palvelun kautta yleisön saataville saattamansa materiaali (esim. osana Ilmoitusta) ei loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai minkään muun palvelun sopimusehtoja.

5.3.       Edelleen Käyttäjä vakuuttaa, että hän on joko:

1)       itse luonut materiaalin kokonaisuudessaan tai vastaanottanut materiaalin luomiseen osallistuneilta henkilöiltä kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeudet) eikä ole luovuttanut tai tule luovuttamaan Materiaalia yksinoikeudella millekään muulle kolmannelle taholle; tai

2)       materiaalin tekijän- ja muiden oikeuksien haltijat ovat antaneet Käyttäjälle luvan materiaalin saattamiseen yleisön saataville Palvelussa tai muutoin näiden Ehtojen mukaisesti; tai materiaali on peräisin sellaisesta lähteestä, jonka säännöt sallivat materiaalin jakamisen Palvelussa tai saattamisen muuten näiden Ehtojen mukaisesti yleisön saataville eikä materiaalin jakaminen näissä Ehdoissa määritellyin tavoin näin ollen loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai ole vastoin minkään muun palvelun sopimusehtoja.

5.4.       Käyttäjä vakuuttaa myös, että hänen Palveluun luovuttamansa materiaali on muutoinkin lain ja hyvän tavan mukaista, eikä se loukkaa materiaalissa mahdollisesti esiintyviä henkilöitä tai kolmansia osapuolia.

5.5.       Käyttäjä ymmärtää, että hän vastaa kaikista lähettämänsä materiaalin johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista vastuista tai kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Palveluntarjoajaa tai muita tahoja kohtaan. Käyttäjällä on korvausvelvollisuus Palveluntarjoajalle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.


6.     Salasanat ja Käyttäjätunnukset


6.1.       Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja Käyttäjätunnuksista, joita Palvelun käyttäminen edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja Käyttäjätunnuksiaan huolellisesti. Salasanojen ja Käyttäjätunnuksien luovuttaminen ulkopuolisille on kiellettyä. Käyttäjä on vastuussa kaikista Käyttäjätunnuksellaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa.

6.2.       Mikäli Käyttäjä epäilee tai hänen on syytä epäillä salasanojensa ja/tai Käyttäjätunnuksen joutuneen vääriin käsiin tai muuten ulkopuoliselle, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle.

6.3. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa, de-aktivoida, jäädyttää tai poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnus ja salasanat taikka muutoin evätä pääsy Palveluun, mikäli on syytä epäillä, että Käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muutoin ulkopuoliselle.

6.4.       Renda ei pysty lukemaan tai muulla tavalla selvittämään Käyttäjän Palveluun rekisteröimään salasanaa.


7.     VASTUUNRAJOITUKSET


7.1.Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttöä. Palvelun käyttäminen on kaikin osin Käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle saattaa aiheutua Palvelun tai sen kautta vuokratun esineen käyttämisestä, tai kolmansien osapuolien korvausvaatimuksista, lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse Palveluun tuottamasta sisällöstä.

7.2.  Palveluntarjoaja ei vastaa, jos joku muokkaa, kopioi, levittää tai muutoin käyttää Käyttäjän Palveluun toimittamaan materiaali näiden Ehtojen vastaisesti. Palvelu tai Käyttäjien Palveluun lähettämä materiaali voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille tai palveluihin. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja/tai palveluiden sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

7.3.   Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjien Palveluun toimittamista viesteistä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Palveluun tai Palvelua käytettäessä lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa ne osittain tai kokonaan, mikäli Palveluntarjoaja katsoo, että viestit ovat lainvastaisia tai loukkaavat muiden Käyttäjien yksityisyyttä, suojattuja oikeuksia tai mikäli viestissä on käytetty sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä tai viestit ovat Palveluun liittymättömiä tai rikkovat muutoin Palvelun Ehtoja, sääntöjä tai määräyksiä.

7.4.   Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun jatkuvaa ja häiriötöntä toimintaa. Näin ollen Palveluntarjoaja ei esim. vastaa mahdollisista vuokratulonmenetyksistä Käyttäjille.

7.5.  Palveluntarjoaja ei vastaa niistä vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että Palvelu tai Palvelun sisältö ei ole ollut käytössä tai että Palvelussa on ruuhkaa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, jollei Palveluntarjoajan vastuu perustu pakottavaan lainsäädäntöön. Rendan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu enintään Käyttäjän vahingon ajalta suorittamaan palvelumaksun tai komission määrään, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7.6.    Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa tai Käyttäjien Palveluun toimittamissa materiaaleissa esiintyvien viestien sisällön, Ilmoitusten tai muun aineiston paikkansapitävyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden Käyttäjien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeuteen kohdistuvista oikeudenloukkauksista.

7.7.   Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muokata Palvelua tai lopettaa Palvelun (tai sen osan) ilman eri ilmoitusta. Palveluntarjoaja ei ole tällöin vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista. Mikäli Palveluntarjoaja lopettaa kokonaan tietyn Palvelun tai sen osan tarjoamisen sen jo maksaneelle Käyttäjälle, sitoutuu Palveluntarjoaja kuitenkin palauttamaan Käyttäjän pyynnöstä Käyttäjälle sen määrän, joka vastaa Käyttäjän jäljellä olevaa lopetettuun Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että Käyttäjä ilmoittaa Palvelun tarjoajalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.


7.8.   Palveluntarjoaja voi olla velvollinen Suomen lain tai kansainvälisten sopimusten mukaan luovuttamaan esitutkintaviranomaisille (esim. poliisille) tai muille viranomaisille tietoja Käyttäjistä tai Käyttäjän Palvelussa tekemistä toimenpiteistä (ml. Palvelussa lähetetyt viestit). Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää tässä tarkoitetun Palveluntarjoajan velvollisuuden antaa tietoja viranomaisille.


8.     Vastuu kolmansien osapuolien tiedoista

8.1.       Palveluntarjoaja ei vastaa sellaisista kolmansien osapuolten tiedoista, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palveluntarjoajalla ei ole määräysvaltaa. Palveluntarjoaja ei siten vastaa esimerkiksi Käyttäjien Palveluun toimittamien materiaalien sisällöistä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa kolmannen osapuolen mainosmateriaalin lain tai hyvien tapojen mukaisuudesta.


9.     Henkilötietojen käsittely


9.1.  Käyttäjän henkilö- ja muiden henkilökohtaisten tietojen käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen ohella Palvelun tarjoajan yksityisyyden suojaan liittyviä periaatteita. Katso lisätiedot tietosuojaselosteesta.

9.2.       Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle pyydetyt, Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Käyttäjän tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa tietojen muutoksista Palvelussa tai suoraan Palveluntarjoajalle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tunnistamiseen kirjautumisessa tai salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa niistä virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että annetut tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

9.3.       Palveluntarjoaja kerää ja rekisteröi tietoja rekisteröityneistä käyttäjistä Palveluntarjoajan käyttäjä- ja asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on Renda Oy. Käyttäjätietojen käsittelyn tarkoitus, käyttö ja luovutus ilmenee tietosuojaselosteesta.

9.4.       Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä annettuja yhteystietoja Palveluun liittyvään tiedottamiseen (mm. ilmoittaa tilauksen päättymisestä tai palvelun muutoksista), ellei käyttäjä ole tätä nimenomaisesti kieltänyt.

9.5.       Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Palveluntarjoajan käyttäjärekisterissä olevat Käyttäjää itseään koskevat tiedot tietosuojalain mukaisesti. Ohjeet kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi löytyvät tietosuojaselosteesta.

9.6.       Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelussa erilaisia Palvelun käyttöä seuraavia toiminnollisuuksia (esim. evästeitä (cookies)). Käyttäjä voi halutessaan poistaa tai rajoittaa näiden toiminnollisuuksien toimintaa internet-selaimensa asetuksista tai Palvelussa itsessään.


10.     Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu


10.1.       Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

10.2.       Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan ensisijaisesti tuomioistuinsovittelussa Helsingin käräjäoikeudessa ja toissijaisesti normaalissa tuomiosituinmenettelyssä Helsingin käräjäoikeudessa.

10.3.       Käyttäjällä on lisäksi oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja: www.kuluttajariita.fi


11.     Palveluntarjoajan yhteystiedot


11.1.       Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat:

 

Renda Oy

y-tunnus: 3153049-3

Huovitie 3 C 19, 00400 Helsinki

puh: +358442403597

sähköposti: renda@renda.rent


12.     Muuta


12.1.       Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön yhteydessä mahdollisesti luovuttamistaan tiedoista (ml. yhteystiedot ja henkilötiedot) muilla Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

 12.2.       Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää nämä Ehdot kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Mikäli Palvelu siirretään Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, tästä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Käyttäjälle.

12.3.       Näillä Ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuoja- tai muusta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.


13.     Käyttäjän vakuutus


13.1.       KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA HYVÄKSYN EDELLÄ OLEVAT EHDOT JA VAKUUTAN TOIMIVANI NÄIDEN EHTOJEN, KULLOINKIN SOVELLETTAVAN LAIN JA HYVÄ TAVAN MUKAISESTI. VAKUUTAN OLEVANI YLI 18-VUOTIAS, TAI ETTÄ MINULLA ON HUOLTAJANI SUOSTUMUS PALVELUN KÄYTTÖÖN.

13.2.       KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA TUTUSTUNEENSTA EHTOIHIN JA MUIHIN MAHDOLLISIIN SOPIMUSEHTOIHIN SEKÄ KÄYTTÄJÄ SITOUTUU KAIKILTA OSIN NOUDATTAMAAN PALVELUN KÄYTÖSSÄ KULLOINKIN VOIMASSA OLEVIA EHTOJA.


Renda on Sharetribe-ohjelmistoa hyödyntävä verkkopalvelu. Alla olevat Sharetriben yleiset käyttöehdot koskevat myös Renda-palvelua. Sharetribe on verkkopalvelu, jonka avulla paikallisyhteisön jäsenet voivat välittää keskenään tavaroita, palveluksia ja kyytejä. Sharetribe-palvelua saa käyttää vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ylläpitäjä voi tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Voimassaolevat ehdot löytyvät Sharetribe verkkosivuilta.

Oikeudet sisältöön

Käyttäjillä on itsellään oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka he tuottavat palveluun. He sallivat muiden käyttää sisältöä palvelun luonteen mukaisesti ja sallivat palvelun ylläpitäjän arkistoida tietoa ja tehdä siihen palvelun ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia muutoksia, mutta eivät siirrä muita oikeuksia ellei erikseen toisin sovita. Vastuu sisällöstä on käyttäjällä, joka sen on palveluun tuottanut. Palvelun ylläpitäjä voi vapaasti poistaa palvelusta sisältöä.

Ei takuuta

Sharetribe-palvelun toimivuudesta ei anneta takuita. Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelun ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palvelun käyttäjille aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä ei saa tallettaa palveluun mitään tietoa tai sisältöä olettaen sen varmasti säilyvän palvelussa.

Käyttäjän poistaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Sharetribesta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Verotus

Antaessasi tuotteita vuokralle toiselle henkilölle korvausta vastaan syntyy vuokratuloa.
Verottajan ohjeiden mukaan kaikki vuokraustoiminnasta  saadut tulot on ilmoitettava verottajalle, myös pienet tulot. Tulojen ilmoittaminen verottajalle on aina tulonsaajan vastuulla. Omien sivujesi kautta näet kaikki tuotteet jotka olet vuokrannut ja ansaitsemasi summat. Renda Oy:llä on oikeus luovuttaa palvelun käyttäjän tietoja pyydettäessä viranomaisille. Lisätietoja vero.fi sivulta. 

Ikäraja

Vain täysi-ikäisillä yli 18-vuotta täyttäneillä henkilöillä on oikeus käyttää Renda verkkopalvelua. 

Vuokrausehdot

  • Kaikkien aseiden  ja räjähteiden, sekä niihin liittyvät  tuotteiden vuokraaminen on ehdottomasti kiellettyä palvelussamme.
  • Laittomien päihteiden valmistamiseen tai käyttöön liittyviä ilmoituksia ei voi julkaista palveluissa. 
  • Kaikkien elävien eläinten vuokraaminen kiellettyä.
  • Lääkintä tarvikkeisiin rinnastettavien tuotteiden  kohdalla vuokralleantajan täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta, turvallisuutta ja huolehtia että vuokraaja saa kattavat käyttöohjeet ja ohjeistuksen vuokrattavan tuotteen käytön osalta. 
  • Rekisteröityjen  ajoneuvojen, veneiden ja niihin rinnastettavien kulkuneuvojen  vuokraus palvelun kautta on toistaiseksi kielletty.
  • Palvelussa  ei voi toistaiseksi vuokrata asuntoja tai vapaa-ajan kiinteistöjä.
  • Palvelussa ei saa julkaista ilmoituksia, sisältöä  tai kuvia jotka voidaan kokea sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana materiaalina. 
  • Palvelussa ei saa julkaista ilmoituksia, sisältöä tai kuvia joiden sisällössä katsotaan olevan rasistisia piirteitä.
  • Palvelun minimi veloitus vuokrauksessa on  5€ / vuorokaudessa. Mikäli haluat vuokrata tuotteita joiden vuokrahinta on alle tämän, niin voit tehdä  tuotteista tuotepaketin. 
  • Mikäli henkilö rikkoo yllä mainittuja ohjeita, on ylläpitäjälle oikeus poistaa ilmoitus välittömästi ja tarvittaessa sulkea henkilö palvelun ulkopuolelle. Vakavissa rikkomuksissa asiakaspalvelu on yhteydessä viranomaisiin.